Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Rosanna in Canada

Rosanna in Canada

13/10/2011 - Paper Inclusief Onderwijs

https://docs.google.com/document/d/1ok0KCtBB0nGcaKcbHkDJnIOPDHBdpuw_2I9gqCBQ9SQ/edit?hl=nl
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

12/10/2011 - Powerpoint presentatie en tekst Landenonderzoek

PowerPoint presentatie: https://docs.google.com/present/edit?id=0AYcDGihY-xSJZGR4eHZoNjNfODk3anhuem1kOQ&hl=nl

 

Tekst van de presentatie: https://docs.google.com/document/d/1utGDNEoQRFffxx4Y2UBFiBHkfJ9n_10Z3pjNYTs35ss/edit?hl=nl

 

 

Omdat de dia's in de presentatie niet volledig worden weergegeven heb ik een aantal in de blog geplakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

12/10/2011 - Onderzoeksvoorstel inclusief onderwijs in Canada

Onderzoeksvoorstel Internationalisering

Een onderzoek naar Inclusief Onderwijs in Canada

 

Minor Internationalisering
Michelle Hendriks & Arie van Kooten
Pabo Thomas More
Rotterdam
2011 – 2012

 

Rosanna Bellekom
S1042216
PRV3OKb

Inhoudsopgave

 

Aanleiding……………………………………………………………………..…         Pag. 3

 

Probleemstelling…………………………………………………………………          Pag. 4

            Doelstelling

            Centrale vraagstelling

            Deelvragen

 

Hypothese………………………………………………………………………..         Pag. 5

 

Begrippen en conceptueel kader…………………………………………………        Pag. 6

 

Relevantie………………………………………………………………………..          Pag. 8

 

Strategie en gegevensverzameling……………………………………………….         Pag. 9

 

Tijdsplanning……………………………………………………………………..         Pag. 10

 

Uitvoerbaarheid en omvang………………………………………………………       Pag. 11

 

Voorlopige literatuurlijst…………………………………………………………         Pag. 12


 

Aanleiding

Wanneer er wordt gesproken over inclusief onderwijs hebben we het vaak over integratie en inclusie. (Lancee, 2010) Bij integratie speelt het idee dat leerlingen met speciale behoeften de kans moeten krijgen onderwijs te volgen op een reguliere basisschool. Hierbij gaat het om de specifieke maatregelen die genomen moeten worden om het kind te laten functioneren binnen de school. Bij inclusie gaat het om de visie dat onderwijs er is voor alle kinderen.

Inclusief onderwijs gaat uit van de drie P’s:
- Presentie: Alle leerlingen hebben het recht op een school in de nabije omgeving.
- Participatie: Alle leerlingen doen als volwaardig mee in de groep.
- Progressie: Alle leerlingen maken vorderingen in het onderwijs op zowel sociaal en cognitief gebied.

Er bestaan drie soorten scholen voor inclusief onderwijs:
1. Kind in reguliere groep.
Hierbij wordt het kind met speciale behoeften opgenomen binnen de reguliere school.
2. Groep in reguliere school:
Een groep leerlingen met speciale behoeften verblijft als groep op een reguliere school.
3. Groep gekoppeld aan school:
Een groep leerlingen van een speciale school wordt gekoppeld aan een reguliere school. De leerlingen van beide scholen nemen samen deel aan activiteiten.

Tegenwoordig wordt er in Nederland veel gesproken over passend onderwijs, hierbij worden leerlingen met speciale behoeften toegelaten op reguliere basisscholen die zich daarvoor specialiseren.  Daarnaast mogen zij ook leerlingen aannemen met andere speciale behoeften dan waar zij in gespecialiseerd zijn, maar dit zijn zij niet verplicht. Binnen het bestuur zullen alle leerlingen een goede plaats op onderwijs kunnen vinden. In Canada spreken ze van Inclusive Education, dat houdt in dat alle leerlingen met speciale behoeften zich in een klas bevinden tussen reguliere leerlingen. In Nederland zijn er al een aantal scholen die zich inclusief noemen, maar door alle bezuinigingen is het inclusieve onderwijs steeds meer in opkomst.( Netwerk Inclusieve Scholen (NIS))

Met het oog op de toekomst in Nederland, wil ik als aankomend leerkracht graag onderzoek doen naar het inclusieve onderwijs in Canada om een beeld te vormen over dit onderwijs. In Canada gaan ze uit van school type 1: Kind in de reguliere groep. Het lijkt me interessant om te onderzoeken wat de kracht van dit onderwijs is. 

Probleemstelling

Doelstelling

Het doel van mijn onderzoek is mijn persoonlijke kennis op het gebied van inclusief onderwijs vergroten. Naast dat ik mijn eigen kennis vergroot hoop ik ook mijn toekomstige collega’s te kunnen informeren over het inclusieve onderwijs en de aanpak ervan in de klas en op school. Als toekomstig leerkracht hoop ik mijn ervaringen en bevindingen toe te kunnen passen en delen op mijn toekomstige werkplek.

 

Vanuit de St. Joseph’s school is geen duidelijke vraag naar onderzoek naar voren gekomen. Uiteraard zullen zij vanuit mijn bevindingen eventuele verbeteringen of bevestigingen kunnen opmaken.

 

Centrale vraagstelling

In hoeverre wordt de term ‘inclusie’ in praktijk gebracht binnen het inclusieve onderwijs in groepen van de bovenbouw op de St. Joseph’s school in Simcoe, Canada?

Deelvragen:

1.Integratie op de school: Op welke manier krijgen leerlingen met speciale behoeften de kans om onderwijs te volgen in het inclusieve systeem?

2.Inclusie en de visie van de school: Op welke manier zorgt het team ervoor dat alle kinderen onderwijs kunnen krijgen?

 

- Presentie: Alle kinderen hebben het recht op te leren op een school zo dicht mogelijk bij huis, net als andere kinderen uit de buurt.
- Participatie: Alle kinderen doen echt en volwaardig mee in de groep.

- Progressie: Alle kinderen maken vorderingen

3. Ervaring: Hoe ervaren de leerlingen en de leerkrachten van de bovenbouw op de St. Joseph school de term ‘inclusie’ in de klas?

Hypothese

In hoeverre is de term ‘inclusie’ in praktijk gebracht binnen het inclusieve onderwijs in groepen van de bovenbouw op de St. Joseph’s school in Simcoe, Canada?

Ik verwacht dat het team de leerlingen volgen op het gebied van de sociaal- emotioneel en de cognitieve leerlijn. Daarnaast zullen zij de term inclusie proberen te realiseren door  alle leerlingen te accepteren op school en speciale hulp aan te bieden aan leerlingen met speciale behoeften. Er zal gedifferentieerd worden in de klassen door voor iedere leerling passende doelen te stellen en te werken met adaptief en samenwerkend leren. (Lancee, 2010)

Om dit te kunnen bereiken zal er een goede constatering van zorgleerlingen nodig zijn, om hier de juiste begeleiding op af te kunnen stemmen. Daarnaast zal de groepsgrootte gering zijn om zo de aandacht van de leerkracht tussen de leerlingen te kunnen verdelen en het samenwerken te vergroten. Op deze manier zal de ervaring van ‘inclusie’ (iedereen hoort erbij) worden vergroot zowel bij de leerkrachten als bij de leerlingen.

                                                                                                                                  

Begrippen en conceptueel kader

Inclusief onderwijs:

Situatie waarin leerlingen met een handicap deelnemen aan het reguliere onderwijs.
Een alternatief voor speciaal onderwijs (Nederland) of Buitengewoon onderwijs (Vlaanderen) waarbij de nadruk ligt op het aanvaarden van de verscheidenheid en gelijkwaardigheid. (Encyclo)

Inclusie:

Algemeen: Een inclusieve samenleving is een gevarieerde samenleving en biedt mogelijkheden voor deelname aan en betrokkenheid bij de eigen omgeving. Alle facetten van het leven waaronder cultuur, school, werk, vrije tijd en geloof worden als mogelijkheden gezien voor ontmoeting en verdere ontwikkeling.  (inlusie.nl)

Gericht op de bovenbouw van een basisschool:
Iedereen is gelijk
Hier wordt niet mee bedoelt dat iedereen op hetzelfde niveau werkt, maar dat alle kinderen gelijk zijn en dus evenveel aandacht verdienen.

Sociaal klimaat binnen de klas:

Het sociaal klimaat kan in drie dimensies worden opgedeeld, namelijk:

1.        onderlinge relaties tussen actoren;

2.        persoonlijke ontwikkeling;

3.        systeemkenmerken.

Het sociaal klimaat in de klas is een samenspel van de bovenstaande dimensies.  De eerste dimensie heeft betrekking op de omgang tussen mensen en de mate waarbij zij betrokken zijn. Belangrijke kernwoorden zijn: betrokkenheid en ondersteuning. Het gaat om de identificatie en intensiteit van persoonlijke relaties, de mate van betrokkenheid, samenwerking en ondersteuning.
            De dimensie ‘persoonlijke ontwikkeling’ gaat over de organisatie die betrekking hebben op de leerkrachten en leerlingen.
            De laatste dimensie ‘systeemkenmerken’ gaat over de mate waarin de omgeving duidelijk en ordelijk is voor anderen.

Het sociale klimaat is door zijn sociaal- emotionele karakter niet gemakkelijk vast te leggen, zoals dat wel het geval is bij cognitieve prestaties. Ik zal het gaan onderzoeken d.m.v. sociogrammen en vragenlijsten bij de leerkrachten om er achter te komen of de leerlingen zijn betrokken en worden ondersteund om een krachtige leeromgeving te kunnen creëren waarin alle leerlingen zullen leren. (Hofman, 2009)

 Inclusief onderwijs, circle of courage

Deze cirkel is gebaseerd op een Indiaans model en laat zien wat een mens nodig heeft om als volwaardig persoon te kunnen participeren in de samenleving. In het inclusieve onderwijs wordt er een goed beeld van de samenleving geschetst en leren leerlingen op zijn of haar eigen manier wat de waarde is en de mogelijkheden die er zijn om zich te ontwikkelen (Lancee, 2010)


Relevantie

Inclusief onderwijs schept een beeld van de gemengde samenleving. Het doel van inclusief onderwijs is het aanvaarden van de verscheidenheid en gelijkwaardigheid.
Met de komst van het passend onderwijs in Nederland en de afschaffing van het speciaal onderwijs, zullen zorgleerlingen en reguliere leerlingen elkaar ontmoeten in het onderwijs.

 

Dit zal voor het Nederlandse onderwijs een grote stap zijn, aangezien leerkrachten en leerlingen zich moeten openstellen voor andere leerlingen en leerkrachten daarnaast een andere soort begeleiding moeten geven.

 

Ik ben benieuwd naar hoe het team in Canada een de term ‘inclusie’ kunnen realiseren voor alle leerlingen. Met het oog op de toekomst hoop ik de ervaring vanuit het inclusieve onderwijs te kunnen delen met collega’s in de toekomst om voor de leerlingen in Nederland ook ‘inclusie’ te kunnen bieden. Om alleen maar aan te tonen dat in een reguliere klas iedereen erbij hoort, maar ook in de gehele maatschappij.

 

Strategie en gegevensverzameling

Per vier september vertrek ik naar Canada. Om daar op een juiste wijze onderzoek te gaan verrichten naar de uitwerking van de term inclusie binnen inclusief onderwijs. Door middel van een literatuur onderzoek wil ik mij gaan verdiepen in het inclusieve onderwijs in Nederland. Met de hulp van artikelen en het boek ‘samen leren samen leven’ door Trix Grooff hoop ik een beeld te kunnen vormen over het inclusieve onderwijs.

 

Eenmaal aangekomen in Canada is de planning om mij eerst te verdiepen in het aantal zorgleerlingen en het proces van het constateren waar deze zorgleerlingen mee te maken hebben. Dit zal ik gaan onderzoeken door hierover in gesprek te gaan met leerkrachten team en de directie.

 

Daarnaast ga ik door middel van gesprekken, leerresultaten en methodes op zoek naar de manier waarop de verschillen in cognitief niveau binnen de klas wordt aangepakt.

Als ik dit gevonden heb wil ik mij richten op de diverse probleem gebieden waar leerkrachten tegenaan lopen bij de zorgleerlingen. Door middel van observaties wil ik gaan onderzoeken hoe er met deze leerlingen wordt omgegaan en daarnaast zal ik een stuk literatuur op na slaan.

 

Om te onderzoeken hoe de leerlingen en de leerkrachten het sociale klimaat binnen de klas ervaren, wil ik gaan observeren en daarnaast een sociogram afnemen. Om een beeld te krijgen wat de leerkrachten vinden van de sociale omgeving zal ik een interview afnemen.

 

Natuurlijk wil ik tijdens mijn onderzoek zo objectief mogelijk blijven, om een goed beeld te kunnen vormen over het inclusieve onderwijs. Daarnaast zal ik flexibel omgaan met de contacten. Uit verhalen van familie heb ik vernomen dat Canadezen houden van stiptheid, hier zal ik uiteraard rekening mee houden wanneer ik afspraken maak.  


Tijdsplanning

Op donderdag 10 februari jl. heb ik het eerste college van de minor internationalisering bijgewoond. In het begin verliep het allemaal niet vlekkeloos voor mij, maar na uiteindelijk een land te hebben gevonden ben ik erg enthousiast geworden. Sinds deze donderdag zijn er diverse colleges geweest.

O.a. het landenonderzoek, deze heb ik inmiddels gepresenteerd en afgerond. Ik hoop mijn onderzoeksvoorstel en paper 6 juni in te leveren.

 

Tijdens mijn verblijf in Canada zal ik allereerst een week met mijn Oma de desbetreffende familie te gaan ontmoeten om al wat contacten op te bouwen. Daarna wil ik zo snel mogelijk aan de slag op de St. Joseph’s school en starten met het onderzoek.

 

Het onderzoek zal allereerst starten op schoolbreed gebied, zo kan ik een beeld vormen over de school en het onderwijs. Daarna zal ik mijzelf gaan vestigen in diverse bovenbouw klassen om een objectief beeld te vormen over het creëren van een krachtige leeromgeving.

 

Eind november hoop ik mijn onderzoek af te ronden en terug te vliegen naar Nederland. Uiteraard wil ik er naar streven om mijn onderzoek met de resultaten dan al grotendeels verwerkt te hebben.


Uitvoerbaarheid en omvang

Dit onderzoek is gericht om mijn kennis en ervaring te vergroten op het gebied van inclusief onderwijs. Bovendien ben ik van mening dat ik veel kan leren en deze ervaring op het gebied van inclusief onderwijs mee kan nemen naar het toekomstige Nederlandse onderwijs.

 

Om mijn onderzoek niet te groot te maken en erg uit te wijden heb ik het onderzoek gericht op de bovenbouw. Daarnaast is het gericht op de cognitieve en sociale ontwikkeling van de leerlingen op de St. Joseph’s school in Simcoe, Canada.

 

Naast dat ik veel ga observeren is er een grote variatie in het vinden en verwerken van mijn gegevens. Ik zal naast de observaties werken met een sociogram, gesprekken voeren en interviews. Om de gegevens te verwerken en te controleren zal ik gebruik maken van schema’s en er diverse literatuur op na slaan.

 

 

Voorlopige literatuur lijst:

Artikeltjes.nl [Online] / aut. Hofman Petra // Het pedagogisch klimaat in het basisonderwijs. - 28 9 2009. - 3 Juni 2011. - http://www.artikeltjes.com/artikeltjes/839/1/Het-pedagogisch-klimaat-in-het-basisonderwijs-/Page1.html.

De inclusieve school [Tijdschrift] / aut. Lancee Marleen. - Zoetermeer : In de klas, 2010. - nr. 9 : Vol. 2010.

Encyclo .nl /[Online]/ www.encyclo.nl. - 31 Mei 2011. - http://www.encyclo.nl/begrip/Inclusief%20onderwijs.

webserver.kempel [Online] / aut. Kok Josef. - 2004. - 3 juni 2011. - http://webserver.kempel.nl/kennisobjecten/KO%20HdK%20rijke%20leeromgeving/intro-1.html.

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

30/8/2011 - Filmverslag Niagara watervallen

Niagara
Miracles, Myths & Magic door: Kieth Merrill

Samenvatting:
Deze film is een documentaire de Niagara. Het begint allemaal met de eerste inwoners van de Niagara, indianen, zij aanbaden God maar hielden zich dagelijks bezig met de natuurgeesten. De naam Niagara komt uit het indiaans voor ‘donderend water’.

De indianen geloofden dat er dondergeesten onder de waterval woonden. Het jonge meisje Lelawala werd uitgehuwelijkt aan een oudere, wijze man. Lelawala werd geroepen door de geesten van de natuur en de dondergeesten en liep van haar huwelijk weg en sprong van de waterval.

Jaren later is 1678 kwam de fransman Robert Cavelier. Hij ontdekte als eerste blanke de watervallen onderweg naar China.

Vanaf 1850 konden toeristen met de stoomboot, vernoemd naar Lelawala, onderaan de waterval kijken. Mensen in die tijd keken tegen de waterval en zijn kracht op, maar Blondin stond boven de waterval. Hij waagde zijn leven door boven de waterval over een gespannen draad te lopen.  Uiteindelijk redde hij de overkant. Maar veel mensen overleefden dit soort acties niet door het geweld van het vallende water. Mensen die deze acties wel overleefden werden gezien als een wonder, maar kregen vaak geen roem en faam. De volgende voorbeelden zijn wonderlijk, maar ook deze mensen zijn er niet beroemd door geworden.

In de tijd van de burgeroorlog in Amerika ging de kapitein van de stoomboot Lelawala over het ruigste stoomversnellingen stukje rivier ter wereld. De mensen vonden het een wonder.

Annie Taylor een juf van 63 kwam op een gegeven moment met een idee. Een idee dat voor de Niagara watervallen zou gaan staan. Zij ging in een gesloten ton, gevuld met matrassen en dekens, de watervallen af, samen met haar kat Henry. Iedereen verklaarde haar voor gek, maar zij beweerde dat de indianen dat ook deden dus dat zij het ook kon. En zo gebeurde het en ze overleefde het!

Deze documentaire geeft door middel van prachtige beelden de geschiedenis van de niagara watervallen en de geschiedenis van het land weer. De combinatie tussen de prachtige beelden en het verhaal geven een kort en duidelijk beeld over een stukje van Canada.

 

Wat heb ik van de Canadese cultuur gezien:
Uit de film heb ik kunnen halen dat de Canadese afstammen van de Indianen en van Franse en Engelse immigranten. Desondanks is de taal in het gebied van de Niagara Engels. Van de cultuur heb ik niet veel kunnen vernemen behalve dat de er mensen zijn die gericht zijn op roem en faam. De film was verder gericht op de waterval en zijn kracht.

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

About Me

In mijn laatste jaar van de Pabo zal ik voor internationalisering een onderzoek gaan verrichten in Canada gericht op het inclusieve onderwijs, al mijn resultaten en bezigheden zullen op deze blog verschijnen.

Links

Home
View my profile
Archives
Email Me